• Home

Hiểu Biết – Yêu Thương – Dẫn Dắt

TỪ BI HỶ XẢ

Từ – Bi – Hỷ – Xả

Từ Bi Hỷ Xả hay còn gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Tu tập theo phép này thì mình trở nên một nguồn suối mát đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả vũ trụ. Nếu ai chưa hiểu ý nghĩa của 4 ...

ĐỌC TIẾP

Trang[tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]